QUIZ

What do you know about Apnea? Answers

Generella regler som gäller alla grenar:
Tillbaka till Fridykning.se

Tävlingen är öppen för alla medborgare, män och kvinnor, som är svenska och
fyllda 18 år. Pass ska visas upp vid registreringen.

För att tävla krävs dessutom medlemskap i AIDA Sweden.

Alla deltagare tävlar under eget ansvar och måste till fullo vara införstådda med att de utsätter sig för eventuella risker på eget initiativ. Vid anmälning skriver man under och bekräftar därmed att man är medveten om de eventuella risker som finns.

De tävlande skall visa upp ett läkarintyg som visar att man inte har några hinder mot att fridyka. Detta läkarintyg får vara högst två år gammalt.

Säkerheten ska sättas först i alla moment. Därför kommer alla tävlande att diskvalificeras från hela tävlingen om de har problem omedelbart före, under eller efter en prestation. Detta gäller även uppvärmning och träning i direkt anslutning till tävlingen som är arrangerade av tävlingsarrangörerna. Uppnådda resultat räknas ej. Problem kan till exempel vara skakningar, blackout, behov av hjälp och andra tecken på att den tävlande inte har full kontroll över sin kropp och sitt handlande.

De tävlande måste vara beredda att ställa upp som fridykande säkerhetsdykare för andra medtävlare. Ingen ska dock mot sin vilja behöva göra det före eller direkt efter sitt eget tävlingsdyk.

Det är inte vid något tillfälle under eller direkt före tävlingen tillåtet att andas annan gas än luft, undantaget syrgas vid medicinsk behandling efter olycksfall, blackout etc. Sådan behandling leder automatiskt till diskvalificering i hela tävlingen.
En inom fridykning kompetent jury kommer att utses för att avgöra tvister rörande
punkt ovan. Till sin hjälp kommer juryn att ha videoinspelningar som skall göras av
varje tävlandes försök.


Regler för Konstant Vikt:


Av säkerhetsskäl är maxdjupet för tävlingen sätt till 55-60 meter. Den tävlande som under tävlingen överskrider gränsen kan bli diskvalificerad.
55-60 meter? Arrangörerna har sista ordet då det inte är helt trivialt att agera säkerhetsdykare på de djupen. Men det bör ges möjlighet för de tävlande att dyka så djupt de önskar.
Följande hjälpmedel är tillåtna men ej obligatoriska: Fenor, snorkel, dräkt med eller utan huva, handskar och sockor, viktbälte (inga vikter får dumpas under dyket), samt privata djupmätare och klockor.
Följande utrustning är EJ tillåten, näsklämma, handledsvikter, mask som på något
sätt ändrats från sitt standardutförande, ex fyllning med silikon. OBS, Sporasub har en
standard produkt som heter Mask volume reducer, även den otillåten.
Mask ska av säkerhetsskäl användas av alla tävlande.
Under tävlingsdyket ska den tävlande bära två officiella djupmätare som sätts på av den tävlande i närvaro av officiell funktionär. Djupmätarna ska vara av märket
Mares Apnéist (Sporasub Rapter).
Varje tävlande får ha en personlig assistent eller tränare i vattnet under sitt försök.
Den tävlande får simma in i den speciella uppvärmningszonen tidigast 45 minuter innan sin egen start. Exakt tid beslutas av arrangörerna och juryn tillsammans.
Nedräkning vid tävlingsdyk sker enligt följande, 2min innan officiell dyktid säger funktionären ”2 minuter till start”. Vid officiell starttid säger funktionären START, Därefter har den tävlande 30 sekunder på sig att starta sitt dyk. Nedräkning sker vid, 20sek, 10sek. Sker inte dyket inom angiven tid måste den tävlande avbryta försöket och får inga fler chanser att dyka.

Varje tävlande får endast ett försök.
På den tävlandes inskriptionsdjup ska en markör sitta fast på linan. Den tävlande ska ta med markören upp och ge till funktionärerna. Skulle den tävlande inte ha någon markör med sig upp, t.ex. på grund av ej uppnått djup, att han tappat markören eller inte hittat den, så gäller mittenvärdet från de officiella djupmätarna, avrundat till uppnådd meter. Ex. 39.9m = 39m

Den tävlande får ej ta med sluten hand om nedstigningslinan, med undantag för när han ligger i ytan inför dyket. Det är dock tillåtet att röra vid linan med öppen handflata för att kunna orientera sig. Vid själva vändningen är det tillåtet att ta tag i linan och där efter direkt börja sin uppstigning.
’Omedelbart’ efter det att den tävlande nått ytan ska han ta av masken, ta ögonkontakt med officiell funktionär, ge OK-tecken samt säga att han är OK. Vid tvivel om den tävlandes självkontroll ska han diskvalificeras. Juryn har naturligtvis sista ordet.

Att tävla i fridykning ställer höga krav, speciellt på fridykarens förmåga att kunna fokusera sig på sitt dyk utan att störas av omgivningen. Av den anledningen så är det viktigt att fridykaren väljer ett inskriptionsdjup som han känner säkerhet inför. Det är för att premiera en säker fridykare och ej uppmuntra till chansningar som det finns regler för poängavdrag.
Regler vid poängsättning:
Konstant vikt i saltvatten:
Varje meter uppnått djup till och med men ej djupare än inskriptionsdjupet ger 1
poäng. Därefter sker poängavdrag om inskriptionsdjupet ej nåtts men inget poäng-
avdrag göres om den tävlande vänder de två närmaste metrarna intill
inskriptionsdjupet. För ej upptagen bricka/tagg blir det 1 poängs avdrag.
Exempel 1: Inskriptionsdjup 40m, den tävlande når endast 38m. Poängsättning:
38 – 1 = 37 poäng.
Exempel 2: Inskriptionsdjup 40m, den tävlande når endast 37m. Poängsättning:
40 – 37 = 3, 37 – 3 = 34, 34 – 1 = 33 poäng
Konstant vikt i sötvatten:
Varje meter uppnått djup till och med men ej djupare än inskriptionsdjupet ger 1,16
poäng. Därefter sker poängavdrag om inskriptionsdjupet ej nåtts men inget poäng-
avdrag göres om den tävlande vänder de två närmaste metrarna intill
inskriptionsdjupet. För ej upptagen bricka/tagg blir det 1.16 poängs avdrag.
Exempel 1: Inskriptionsdjup 40m, den tävlande når endast 38m. Poängsättning:
44.08(38m) – 1.16 = 42.92 poäng.
Exempel 2: Inskriptionsdjup 40m, den tävlande når endast 37m. Poängsättning:
46.4(40m) – 42.92(37m) = 3.48, 42,92(37m) – 3.48 = 39.44, 39.44 – 1.16 =
38.28 poäng
Skulle samma tävlande (med inskriptionsdjup 40 meter) istället nå 41 meter får han inga extra poäng och inget poäng avdrag. Överskrider den tävlande inskriptionsdjupet
med mer än 1 meter riskerar han att bli diskvalificerad.


Regler för Statisk Apnea:


Varje tävlande får endast ett försök.
Tävlingsområdet är uppdelat i en uppvärmningszon, en standbyzon och en tävlingszon. Den tävlande får gå in i uppvärmningszonen tidigast 30 minuter före sitt eget försök (schema kommer att finnas). Senast fem minuter före sitt försök ska den tävlande gå över i standbyzonen. Nedräkning vid tävlingsdyk sker enligt följande, 2min innan officiell dyktid säger funktionären ”2 minuter till start”. Vid officiell starttid säger funktionären START, Därefter har den tävlande 30 sekunder på sig att starta sitt dyk. Nedräkning sker vid, 20sek, 10sek. Startar den tävlande efter slutlig starttid, tass hans tid i vanlig ordning men han blir bestraffad med dubbelt tids avdrag
som räknas från hans slutliga starttid tills han verkligen startat.
Ex. om den tävlande startar 12 sekunder efter den slutliga starttiden och han håller andan i 5min drar man bort 24 sekunder. Officiell sluttid blir då 4.36.

Följande hjälpmedel är tillåtna men ej obligatoriska: mask eller simglasögon, dräkt med eller utan huva, näsklämma, handskar och sockor, vikter samt privata klockor.
Normalpositionen för den tävlande i vattnet är flytande på ytan med ansiktet neråt, eller liggandes på botten. Skulle den tävlande vilja använda speciella hjälpmedel, t.ex. en viktförsedd stol att hålla i på botten, måste detta anmälas till tävlingsledningen senast under inskrivningen på fredagen. Tävlingsledningen tar då ställning till om hjälpmedlet ska tillåtas.
Tre funktionärer tar tiden på varje tävlandes andhållning, med start när både mun och näsa kommit helt under vattnet och med stopp när mun eller näsa bryter ytan igen. Eftersom den tävlande bara får ett försök gäller det att vara mycket tydlig vid ner- och uppgång. Mittentiden av de tre blir officiellt resultat.
Den tävlande får ha en assistent eller tränare i tävlingszonen under sitt försök. Denna person får dock inte prata med den tävlande, förutom att meddela tider. Det är inte tillåtet att peppa den tävlande och uppmana honom att stanna nere längre. Det är däremot tillåtet att be honom avsluta och komma upp.
För att underlätta för funktionärernas kontroll och säkerhetsbevakning ska den tävlande eller dennes assistent/tränare uppge en ungefärlig tid som är målet. Denna tid påverkar inte poängsättningen, men skall meddelas dagen innan.
Vid minsta tvekan om den tävlandes tillstånd under försöket ska funktionären försiktigt röra vid den tävlande på tidigare överenskommet sätt, varvid den tävlande omedelbart ska svara med överenskommet tecken. Svarar inte den tävlande ska funktionären upprepa beröringen fast tydligare, Om den tävlande då inte svarar ska försöket avbrytas, den tävlande får då ett ogiltigt resultat (ev. DQ). För allas säkerhet använder vi ett tapp-system som fungerar enligt följande:
Två inskriptionstid får den tävlande minuter före en ”tapp” på t.ex. armen, han svarar då direkt med ett OK. Får funktionären ej svar upprepas tappningen en gång. Får funktionären inget svar den här gången heller, avbryts försöket och den tävlande får då ett ogiltigt resultat (ev. DQ). Tappningarna upprepas var 30sek. När det återstår En minut till inskriptionstiden upprepas tappningen var 15sek. 15 sekunders intervallet hålls sedan tills den tävlande är färdig.
’Omedelbart’ efter det att den tävlande nått ytan ska han ta av eventuell mask eller simglasögon, ta ögonkontakt med officiell kontrollant, ge OK-tecken samt säga att han är OK. Vid tvivel om den tävlandes självkontroll ska han diskvalificeras. Videofilmning används i avslutningsskedet för att vara till hjälp vid ev. DQ.
Juryn har även här det sista ordet.
Alla tider avrundas neråt till jämn sekund (4.21.97 blir alltså 4.21).
Alla tävlande ska visa respekt för medtävlande genom att hålla sig lugna och tysta så länge någon värmer upp eller tävlar. Störande beteende kan leda till diskvalificering.
Poäng system: 0.5 poäng var 3:e sekund, d.v.s. 10 poäng per minut.
( ex. 4.21 = 43.5 p ) Regler för internationell kombination:
Internationell kombination består av det sammanlagda resultatet från tävlingarna i
konstant vikt och statisk apnea. Man går då efter poängsumman.
Det finns alltså TRE resultatlistor, en för Konstant vikt, en för Statisk apnéa och
en för Internationell kombination.

FREE IMERSION

I denna grenen drar sig den tävlande ner till förutbestämt djup och upp igen. Utan fenor.
Vanligen 1 poäng per meter även här. I övrigt samma regler som i konstant vikt

UNASSISTED

I denna gren simmar den tävlande ner och upp utan fenor.
Två poäng per meter. I övrigt samma regler som i konstant vikt.

 

Timer:

How long can you hold your breath right now, sitting at your computer?

Take only three deep breaths as preparation. Start right now. Stop at your first significant breathing reflex at solar plexus.
under 30``
31´´ - 50´´
51´´ - 1´10´´
1´11´´ - 1´30´´
1´31´´ - 1´50´´
1´51´´ - 2´10´´
2´11´´ - 2´30´´
2´31´´ and more

Current results
MONOFIN!

Have you bought, or are you planning to buy a monofin?

No
Yes

 

Deeper

What is stoping you from going deeper?
Caution
The need to breath
Equalisation
General discomfort
Guts
The bottom

Current results
SAMBA (LMC)
Do you approve of minor controlled loss of motor control in records and competitions?

Is it enough if the atlete unassisted recovers and delivers the tag?

No
Yes
Do not know yet.
 

 


CONTENT 
MAINPAGE
Add new location
Films
Photos
Guestbook
NEW - 1 November
27 counries added to
Freedivingspots
Check polls in right column
LINKS
AIDA International
AIDA links
FREE
IAFD

MORE LINKS 100+ARCHIVE
Hemmoor Cup
Video & photos


"...because I have learnt how to fly - taking off downwards - moving in three dimensions - freefalling into the silence, the comfort of beeing held - far away from the worries on the surface. That´s why"
©webvideo
Freediving@webvideo.nu


"Approaching danger with safety"