Apnea Research (english below)
Delta/take part

Test 1

Till deltagare i "Nordic Deep"-fridykningstävling:
Vid fridykning omfördelas en viss volym blod från perifera delar av kroppen till bröstkorgen, bland annat som en effekt av tryckförändringen. Hur detta påverkar risken för att man får en ansamling av vätska i lungvävnaden (så kallat lungödem) eller lungblödningar är dåligt kända. Vi vill i samband med denna fridykningstävling studera blodets syreinnehåll och lungvolym efter
djupdyk (CWT, CNF, FIM) och längddyk (DYN, DNF) på ett antal av deltagarna. Vi vill på så sätt undersöka om djupdyk medför en risk för lungödem eller lungblödning.

Försöksutförande:
Deltagande i försöket är givetvis helt frivilligt. Mätningarna utförs i
samband med fridykningstävlingen "Nordic Deep", 16-20 augusti. Mätningarna är helt ofarliga och är utformade så att de inte ska påverka deltagandet i tävlingen. All mätning sker icke-invasivt, d.v.s. helt smärtfritt.

Dagen före tävlingarna, alternativt på morgonen den första tävlingsdagen, kommer vi att mäta ditt blods syreinnehåll med en pulsoximeter (en apparat som lyser genom ditt finger). Därefter kollar vi ditt blodtryck samt mäter din lungvolym. Vi kommer också att intervjua dig angående tidigare dykerfarenhet, förberedelser inför dyk, etc. Mätningarna samt frågorna tar ca 10 minuter att
gå igenom.

Efter avklarat tävlingsdyk (ute i samband med djupdyk samt vid bassängen) kommer vi att mäta blodets syreinnehåll samt lungvolym vid två tillfällen. Den första mätningen vill vi göra inom 10 minuter efter avklarat dyk och den andra mätningen efter 30 minuter. Dessa båda mätningar tar ca 2-3 minuter vardera.

Mer detaljerad information och en demonstration av instrumenten ges innan försöket.

Test 1

To participants in the Nordic Deep apnea-diving competition: During breath-hold diving a certain volume of blood is redistributed towards the chest. Among other things, this is a consequence of the increase in pressure. It is not known if this affects the risk for an accumulation of fluid in the lung tissue (pulmonary edema) or lung bleeding (pulmonary hemorrhage). During this competition we want to measure the blood oxygen level and lung volume after deep dives (CWT, CNF, FIM) and pool dives (DYN, DNF) in some of the competitors. We want to do this to be able to investigate whether deep dives are associated with a risk for pulmonary edema or hemorrhage.

Procedures:
Participation in the study is of course voluntary. Measurements are performed
during the competition Nordic Deep, August 16-20. Measurements are free of risks and will not interfere with your competition participation. All measurements are non-invasive, that is completely without causing any pain or discomfort.

The day before the competition, alternatively the morning of the first competition day, we will measure your blood's oxygen level with a pulse oximeter (an instrument shining red light through your finger). Thereafter we will check your blood pressure and measure your lung volume. We will also ask a few question regarding your previous diving experience, pre-dive preparations, etc. These measurements and the questions will take approximately 10 minutes to complete.

After your competition dive (out during deep dives and at the pool), the blood oxygen level and lung volume are measured twice. The first measurement is done within 10 minutes after your dive and the second measurement after 30 minutes. These two measurements will take 2-3 minutes each.

More detailed information and demonstrations of the instruments will be given prior to the measurements.

Do you want to participate in these measurements?
We would gladly receive a message if you were interested in participating in these measurements. The easiest thing is to send an e-mail to Johan Andersson (see e-mail address below). If you have any questions you are also more than welcome to contact us.

Thank you for considering participating in this study!

Test 2

Långa andningsuppehåll, vare sig de är frivilliga eller ofrivilliga, leder
till låga syrenivåer och därmed en risk för hjärnskador. Om tränade fridykares andhållningar kan orsaka hjärnskador är inte helt klarlagt, men det finns studier som tyder på att en eventuell risk är liten, om den ens finns. Vi vill i denna studie undersöka halten av ett särskilt protein (kallat S100B) i blodprov tagna efter tävlingsandhållningar. S100B ökar i blodet i olika sammanhang där hjärnskador uppstår och används därför som en hjärnskademarkör.

Utförande:
Deltagande i försöket är givetvis helt frivilligt. Mätningarna utförs i samband med fridykningstävlingen "Nordic Deep", 16-20 augusti. Mätningarna är helt ofarliga och är utformade så att de inte ska påverka deltagandet i tävlingen.

I samband med tävlingen, efter ett av dina avklarade tävlingsdyk i pool (antingen STA, DYN eller DNF) vill vi ta ett litet blodprov genom provtagning i armvecket. Det är en mycket liten volym blod som samlas in, 3 mL. Man har ca 5500 mL blod (7-8% av kroppsvikten) så provet kan omöjligt ha någon märkbar betydelse för andhållningsförmågan. Om man räknar högt motsvarar det syre motsvarande förbrukningen under 0,1 sekunds andhållning. Detta blodprov vill vi helst ta inom de första 10 minuterna. Dagen efter tas sedan ett nytt blodprov (3 mL), ca 24 timmar efter dyket.

Alla blodprov tas på samma sätt som vid en blodprovstagning på en vårdcentral, genom ett stick i en ven i armvecket. Mer detaljerad information ges innan försökets början.

Vill du vara med i dessa mätningar? Vi tar gärna emot en "anmälan" om du är intresserad av att vara med om dessa mätningar. Enklast är att skicka ett mail till Johan Andersson (se adress nedan) alternativt att ringa honom på något av telefonnumren. Undrar du något så är du också välkommen att höra av dig.

Tackar på förhand för ditt deltagande!

Test 2

To participants in the Nordic Deep apnea-diving competition: Long apneas, both voluntary and involuntary, lead to low oxygen levels and thereby a risk for brain damage. If trained divers' apneas can cause brain damage is not completely established, but there are studies indicating that if there is a risk, it is small. In this study, we want to investigate the concentration of a certain protein (S100B) in blood collected after competitive apneas. S100B increases in the blood during conditions associated with brain damage and are therefore used as a brain damage marker.

Procedures:
Participation in the study is of course voluntary. Measurements are performed during the competition Nordic Deep, August 16-20. Measurements are free of risks and will not interfere with your competition participation.

After one of your competition dives in the pool (either STA, DYN or DNF), we want to collect a small blood sample through sampling in the elbow. It is a very small volume of blood that is collected, 3 mL. You have approximately 5500 mL (7-8% of your body weight), so the sample cannot affect the apnea performance in a noticeable way. If you do a generous calculation of the amount of oxygen, it would correspond to the usage of less than 0.1 seconds of apnea. We would prefer to collect this blood sample within 10 minutes after the dive. The day after, a new blood sample is collected (3 mL), approximately 24 hours after the dive.

All blood samples are collected by the standard technique of collecting blood at a health centre, puncture of a vein in the elbow. More detailed information will be given prior to the measurements.

Do you want to participate in these measurements? We would gladly receive a message if you were interested in participating in these measurements. The easiest thing is to send an e-mail to Johan Andersson (see e-mail address below). If you have any questions you are also more than welcome to contact us.

Thank you for considering participating in this study!

Responsible for the project:
Johan Andersson
Department of Cell and Organism Biology
Lund University
johan.andersson@cob.lu.se
www.biol.lu.se/zoofysiol/Dyk/index.html

Mats Linér
Anesthesiology and Intensive Care
Lund University Hospital
mats.liner@skane.se